CONTRACTEN

Alle contracten

Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering

Er kan een aandeelhoudersbesluit worden genomen zonder daarvoor een vergadering bijeen roepen. Dit kan alleen gaan over onderwerpen die niet tot een wijziging van de statuten leiden, bijvoorbeeld het ontslag of de aanstelling van een bestuurder.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening en uitkering dividend

Met dit besluit stellen de aandeelhouders de jaarrekening vast en bepalen zij hoeveel dividend moet worden uitgekeerd ten gunste van de aandeelhouders. Dit besluit wordt éénmaal per jaar genomen. Het opmaken van de jaarrekening geschiedt door het bestuur van de vennootschap, en gaat hieraan vooraf.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Aandeelhoudersovereenkomst

In de statuten van de vennootschap zijn standaardbepalingen vastgelegd over de structuur en eigendom van de onderneming. Afspraken over hoe de aandeelhouders met elkaar om dienen te gaan staan daar niet in. Die maakt u in deze overeenkomst.
los€69,-excl. BTW
Aan de slag

Aanneemovereenkomst

Overeenkomst voor aanneming van werk
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Activa / Passiva Overeenkomst

Met deze overeenkomst draagt u de bezittingen over van de ene onderneming naar de andere. Bijvoorbeeld bij het omzetten van een EZ in een BV wordt dit gebruikt om de activa/passiva over te dragen van de EZ naar de BV.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Agenda buitengewone algemene vergadering

Agendapunten voor een Algemene Vergadering van aandeelhouders die wordt belegd naast de jaarlijkse Algemene Vergadering: dit is een "bijzondere" Algemene Vergadering.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Akte tot Koop en Levering van Certificaten van Aandelen

In deze overeenkomst leg je de overdracht van de certificaten van aandelen naar de koper vast. In het geval van een Werknemersplan is dit de werknemer. Neem als partij bij deze overeenkomst ook altijd de Stichting Admnistratiekantoor op dat de certificaten van de aandelen uitgaf.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Akte van overdracht auteursrecht

Gebruik deze akte om je auteursrecht aan iemand anders over te dragen. Bijvoorbeeld omdat je in opdracht van iemand een werk hebt gemaakt, en je hebt afgesproken dat jij het na afloop aan hem zou overdragen. De verkrijger hoeft het niet te ondertekenen, maar voor de volledigheid is dat wel aan te raden.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Akte van overdracht intellectuele eigendomsrechten

Gebruik deze akte om je intellectuele eigendomsrechten aan iemand anders over te dragen. Bijvoorbeeld omdat je in opdracht van iemand een werk hebt gemaakt, en je hebt afgesproken dat jij het na afloop aan hem zou overdragen. De verkrijger hoeft het niet te ondertekenen, maar voor de volledigheid is dat wel aan te raden.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Algemene voorwaarden (artiesten)

Algemene voorwaarden voor artiesten die als ZZP-er optreden.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Algemene voorwaarden (bouw & aanneming)

Algemene voorwaarden voor aanneming van werk. Deze versie is in 2013 vastgesteld door de vereniging Bouwend Nederland, met het oog op een eerlijke en evenwichtige verdeling van rechten en plichten tussen opdrachtgever en aannemer. We raden daarom aan om de tekst niet aan te passen. Doet u dat wel, dan dient u dat duidelijk kenbaar te maken aan uw opdrachtgever/aannemer.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Algemene voorwaarden (creatief/design)

Algemene voorwaarden voor design, ZZP
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Algemene voorwaarden (ICT dienstverlener)

Algemene voorwaarden voor een ICT dienstverlener als Zzp'er
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Algemene Voorwaarden (levering goederen)

Als u zaken levert, dan dient u bij uw offerte altijd algemene voorwaarden mee te sturen. Hierin wordt bepaald onder welke voorwaarden de levering, maar ook de acceptatie van de offerte geschiedt.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Algemene Voorwaarden (thuiswinkel)

Algemene voorwaarden voor een thuiswinkel
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Algemene Voorwaarden (ZZP-opdracht algemeen)

Als je een opdracht aangaat, dan dien je altijd de algemene voorwaarden mee te sturen.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Arbeidsovereenkomst – Bestuurder

Als statutair  bestuurder van een vennootschap bent u ook gewoon werknemer. Dat geldt ook voor uw eigen holding! Dit dient te worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd)

Werknemer in dienst nemen voor bepaalde tijd
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd)

Indien u een werknemer in dienst wenst te nemen voor onbepaalde tijd dan dient u dit vast te leggen in een overeenkomst.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Arbeidsovereenkomst oproepkracht (min-max contract)

Overeenkomst ter specificatie voor werkzaamheden voor een oproepkracht met een minimaal en maximaal aantal arbeidsuren.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Arbeidsovereenkomst oproepkracht (nul-uren)

Overeenkomst ter specificatie voor werkzaamheden voor een oproepkracht zonder minimaal en met een maximaal aantal arbeidsuren.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Arbeidsovereenkomst Stichting – Bestuurder

Als bestuurder van een stichting bent u ook gewoon werknemer. Dit dient te worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Bekrachtigingsverklaring

Na oprichting van een BV kun je rechtshandelingen die zijn verricht in de oprichtingsfase van de onderneming "bekrachtigen". Vóór de bekrachtiging was de oprichter persoonlijk gebonden. Na bekrachtiging heeft de B.V. de verplichtingen overgenomen. Voor iedere rechtshandeling dient een bekrachtigingsverklaring te worden gemaakt, en te worden gericht aan de wederpartij van de rechtshandeling.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Bemiddelingsovereenkomst (NBBU)

Met een bemiddelingsovereenkomst leg je de afspraken vast met een tussenpersoon die bemiddelt voor partijen bij het tot stand komen van overeenkomsten.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Bestuursbesluit

Dit is een basismodel dat u kunt gebruiken voor het schriftelijk vastleggen van besluiten van het bestuur. Dit is van belang voor het voeren van een goede administratie en het goed uitoefenen van uw taken als bestuurder.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Betalingsherinnering

Modelbrief ter herinnering van betaling.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Bewerkersovereenkomst

De bewerkersovereenkomst is een contract waarin afspraken worden gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Bezwaarschrift horeca

Bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente in het kader van jouw Horeca exploitatie. Je kunt later je bezwaar nog uitgebreider toelichten tijdens de bezwaarzitting.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Brief ontslag op staande voet

Brief voor ontslag op staande voet.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Brief opzegging door Werkgever

Brief voor opzegging van de arbeidsovereenkomst door Werkgever.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Brief opzegging door Werknemer

Brief voor opzegging van arbeidsovereenkomst door Werknemer.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Brief proeftijd ontslag

Brief voor ontslag van Werknemer tijdens de proeftijd periode.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Cessie (Akte van Cessie)

Draag een vordering over op een ander door middel van deze Akte. Vergeet niet om de schuldenaar van het bestaan van deze Akte op de hoogte te stellen.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Converteerbare geldleningsovereenkomst

Gebruik deze overeenkomst om een geldlening aan te gaan die kan worden geconverteerd in een aandelenparticipatie door de geldverstrekker.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Dienstverleningsovereenkomst (stralingsdeskundige)

Dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor coördinerend stralingsdeskundige.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Disclaimers

Deze disclaimers zijn juridisch correcte manieren om je aansprakelijkheid te controleren. Ze zijn te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld mails, brieven of websites.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Distributieovereenkomst

Met deze distributieovereenkomst kunt u als leverancier vastleggen in welk gebied de distributeur het product mag doorverkopen.
los€79,-excl. BTW
Aan de slag

Employment agreement ( fixed-term ) ENG

Werknemer in dienst nemen voor bepaalde tijd.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Employment agreement (indefinite period) (ENG)

Werknemer in dienst nemen voor bepaalde tijd.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

End user license agreement for softwareproducts (EULA) (ENG)

The EULA contains the rights and duties for a user of a softwareproduct.
los€89,-excl. BTW
Aan de slag

Formulier ontbinding koop webshop

Formulier voor het ontbinden van de koop van een product, de levering van digitale inhoud of het verrichten van diensten door een webshop. Als eigenaar van een webshop ben je wettelijk verplicht jouw kopers zo'n formulier mee te zenden, en ze er op te wijzen dat ze de koop binnen 14 dagen kunnen ontbinden me dit formulier.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Gebruikersovereenkomst laptop

Overeenkomst voor het gebruik van een laptop door Werknemer.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Gebruikersovereenkomst mobiele telefoon

Overeenkomst voor het gebruik van een mobiele telefoon door Werknemer.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Geheimhoudingsovereenkomst (investering)

Geheimhouding vastleggen met een tegenpartij t.a.v. vertrouwelijke zaken.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring, te gebruiken in gevallen dat je een andere partij deelgenoot maakt van (bedrijfs)gevoelige informatie. Voorkom hiermee dat die informatie wordt misbruikt.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Geldleningsovereenkomst

Indien u een geldlening wilt afsluiten gebruikt u deze overeenkomst. Hiermee regelt u de hoogte van de lening, het rente percentage en de voorwaarden waaronder de terugbetaling dient te geschieden.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Getuigschrift

Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever waarin staat dat de werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever in dienst is geweest.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Handelsagentuurovereenkomst

In de agentuurovereenkomst verplicht een handelsagent zich om voor de opdrachtgever (principaal) tegen beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Huurovereenkomst inventaris (roerende zaken)

Huurovereenkomst om de verhuur van roerende zaken vast te leggen. Roerende zaken zijn alle dingen die niet een gebouw zijn of daar aan vastzitten. Gebruik dit om de verhuur van spullen vast te leggen, bijvoorbeeld inventaris.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Huurovereenkomst winkelruimte

Huurovereenkomst om de huur van een winkelruimte vast te leggen.
los€79,-excl. BTW
Aan de slag

Huurovereenkomst wonen/appartementsrecht

Overeenkomst voor het huren van een appartement.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Ingebrekestelling openstaande facturen

Brief ter sommatie van dubieuze debiteuren.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Intentieovereenkomst bedrijfsovername

Voorwaarden vastleggen om een bedrijf over te nemen.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Koopovereenkomst aandelen (SPA) – Nederlands

Dit is een overeenkomst waarin de koop en verkoop van aandelen wordt geregeld.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Koopovereenkomst domeinnaam

Verkoop of koop een URL / Website-adres aan iemand.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Koopovereenkomst inventaris (roerende zaken)

Overeenkomst voor het kopen/verkopen van inventaris.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Koopovereenkomst woning Amsterdam

los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Leaseovereenkomst (auto)

Leg hierin vast onder welke voorwaarden uw werknemer gebruik maakt van een lease auto.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Levenstestament

In je levenstestament wijs je één of meerdere personen aan die je voor de volle honderd procent vertrouwt. Deze personen mogen jou vertegenwoordigen op het moment dat je dit zelf niet meer kan. Aan deze personen geef je een volmacht om je vermogen te beheren. Daarnaast geef je deze personen een volmacht om je wensen op het gebied van zorg kenbaar te maken, denk hierbij aan bijvoorbeeld een euthanasieverklaring.
los€10,-excl. BTW
Aan de slag

Licentieovereenkomst software

Met deze overeenkomst kunt u (als licentiegever of licentienemer) toestemming geven of krijgen om software of computerprogrammatuur te gebruiken.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Loan agreement

A loan agreement is a contract between a borrower and a lender which regulates the mutual promises made by each party.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Maatschapsovereenkomst

Maak hier snel en eenvoudig jouw maatschapsovereenkomst en start ondernemen.
los€59,-excl. BTW
Aan de slag

Management Agreement (ENG)

Om met uw persoonlijke holding te factureren aan de vennootschap(pen) waarvoor u bestuurderswerkzaamheden verricht, dient u eerst een managementovereenkomst te hebben. De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, wat betekent dat u goed moet vastleggen dat u als manager zelfstandig opereert. Daarmee voorkomt u dat de opdracht als arbeidsrelatie wordt aangemerkt.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Managementovereenkomst

Om met uw persoonlijke holding te factureren aan de vennootschap(pen) waarvoor u bestuurderswerkzaamheden verricht, dient u eerst een managementovereenkomst te hebben. De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, wat betekent dat u goed moet vastleggen dat u als manager zelfstandig opereert. Daarmee voorkomt u dat de opdracht als arbeidsrelatie wordt aangemerkt.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelbrief verbetertraject

Brief voor verbetertraject voor Werknemer.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (aanneming)

Overeenkomst voor aanneming van werk voor zelfstandigen bouw.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (algemeen – tussenkomst)

Voor ZZP tussenkomst.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (beroepsgoederenvervoer)

Voorovereenkomst voor de ZZPer in het beroepsgoederenvervoer.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (DJ, music & entertainment)

Overeenkomst voor muziek en entertainment.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (duurwaarneming huisarts)

Voor ZZP huisartsen.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (gastdocent masterprogramma)

Overeenkomst van opdracht voor een gastdocent masterprogramma.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (geen verplichting tot persoonlijke arbeid, belastingdienst)

Voor ZZP geen verplichting tot persoonlijke arbeid.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag, belastingdienst)

Voor ZZP geen werkgeversgezag.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (ICT professionals)

ZZP overeenkomst van opdracht voor ICT Professionals.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (incidentele waarneming huisarts)

Voor ZZP huisartsen.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (inhuur externe deskundigheid)

Voor ZZP inhuur externe deskundigheid.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (kunst- en cultuureducatie)

Voor ZZP kunst- en cultuureducatie.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (onderwijs mbo/hbo, geen gezag)

Voor ZZP onderwijs mbo en hbo.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (onderwijs muziekschool)

Voor ZZP onderwijs muziekschool.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (optreden artiestengezelschap)

Overeenkomst van opdracht voor een optreden van een artiestengezelschap.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking mondhygiënist)

Voor ZZP mondhygiënisten.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking paramedici)

Voor Zzp paramedici.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking tandartsen)

Voor ZZP praktijkmedewerking tandartsen.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (software & games ontwikkelaar)

Voor ZZP software & games ontwikkelaar.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (tandheelkundige dienstverlening)

Overeenkomst van opdracht voor tandartsen.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (tennisleraar)

Voor ZZP tennisleraar.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (tijdelijke waarneming huisarts)

Voor ZZP huisartsen.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (tijdelijke waarneming verloskundigen)

Overeenkomst voor tijdelijke waarneming verloskundigenpraktijk.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (vervoersovereenkomst eigen rijder)

Voor ZZP vervoersoveeenkomst eigen rijder.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht (zorgdienstverlening in natura)

Raamovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener voor ZZPer.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Modelovereenkomst van opdracht optreden (individuele artiest)

Overeenkomst van opdracht voor een optreden van een individuele artiest.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Non Disclosure Agreement

Use this document to saveguard your company's sensitive information when dealing with third parties.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Non Disclosure and Exclusivity Agreement

Contract to agree on Confidential Information.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Notulen vergadering

Als er vergaderd wordt, worden er besluiten genomen. Deze besluiten dienen formeel schriftelijk te worden vastgelegd, en daarna te worden opgeslagen in de administratie. U kunt hiervoor dit template gebruiken.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Offerte sjabloon

Gebruik dit sjabloon om een professionele offerte te maken.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Onderaannemingsovereenkomst (eigen werkplaats)

Overeenkomst voor onderaanneming van werk vanuit een eigen werkplaats.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Onderaannemingsovereenkomst (op locatie)

Overeenkomst voor onderaanneming van werk op locatie.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Onderhoudsovereenkomst voor standaard computerprogrammatuur

Overeenkomst voor het onderhoud van computerprogrammatuur tussen Opdrachtgever en Leverancier.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Opleidingsovereenkomst

Als je je medewerker wilt opleiden, dan kost dat geld. Je wilt dan vastleggen onder welke voorwaarden dat gebeurt, en bijvoorbeeld voorkomen dat hij meteen na het einde van de opleiding de deur uit loopt.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Oproeping vergadering

Voorafgaand aan iedere vergadering dient u een formele uitnodiging te zenden aan alle genodigden. Dit geldt zowel voor de vergadering van bestuurders, als voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor beide vergaderingen kunt u dit template gebruiken.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Oproepingsbrief AVA

Uitnodiging aan de aandeelhouders om de AVA bij te wonen.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Optieovereenkomst

Opties zijn rechten om aandelen te kopen tegen een van te voren vaststaande prijs. De voorwaarden waaronder je iemand een optie geeft op jouw aandelen leg je vast in deze overeenkomst.
los€59,-excl. BTW
Aan de slag

Option Purchase Agreement (ENG)

Agreement to be used to provide options to buy shares to a third party.
los€99,-excl. BTW
Aan de slag

Opzeggingsbrief huurovereenkomst winkelruimte door Huurder

Gebruik deze overeenkomst om als huurder van een winkelruimte de huurovereenkomst met uw verhuurder op te zeggen.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Opzeggingsbrief huurovereenkomst winkelruimte door verhuurder

Opzeggen van de huurovereenkomst winkelruimte door verhuurder.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Overeenkomst ontwikkeling en levering software applicatie

Ontwikkeling software applicatie voor een opdrachtgever (overeenkomst van opdracht).
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Overeenkomst ontwikkeling en levering website

Ontwikkeling van een website voor opdrachtgever.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Overeenkomst van opdracht (algemeen)

Vastleggen van een overeenkomst tot opdracht tussen twee partijen. Dit is een algemeen document. Vul het goed in met de gegevens van jouw specifieke situatie. Pas op dat je niet bepalingen weglaat waarin de zelfstandigheid van de opdrachtnemer wordt benadrukt.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Overeenkomst van opdracht (zakelijke dienstverlening)

Vastleggen van een overeenkomst tot opdracht tussen twee partijen. Dit is een algemeen document. Vul het goed in met de gegevens van jouw specifieke situatie. Pas op dat je niet bepalingen weglaat waarin de zelfstandigheid van de opdrachtnemer wordt benadrukt.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Overeenkomst vennootschap onder firma ( VoF overeenkomst)

Als u een Vof gaat starten, gebruik dan deze overeenkomst om afspraken tussen vennoten vast te leggen.
los€59,-excl. BTW
Aan de slag

Pandakte stil pandrecht op vorderingen

Met deze overeenkomst kunt u zekerheden door een ‘stil pandrecht’ te vestigen op een goed van de schuldenaar zonder dat u het goed ook daadwerkelijk hoeft te bezitten.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Privacy verklaring

Met een Privacy Verklaring kunt u duidelijk maken hoe uw website met persoonsgegevens van bezoekers en klanten omgaat. U bent wettelijk verplicht om dit te doen indien u die gegevens vraagt op uw site.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Procuratiebesluit

Gebruik dit template om een volmacht te geven aan een bestuurder (of een andere werknemer) om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, en de voorwaarden vast te leggen waaronder dat kan.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Rekening-courantovereenkomst

In deze overeenkomst regelt u de voorwaarden waaronder geldlening plaatsvindt tussen U als directeur (of uw persoonlijke holding) en de vennootschap, of tussen verschillende BV's binnen de organisatiestructuur. U bent fiscaal verplicht om dat in een overeenkomst vast te leggen.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

SaaS overeenkomst

Met een Software as a Service licentie overeenkomst kunt u toestemming geven / krijgen tot software
los€59,-excl. BTW
Aan de slag

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerken bij het aannemen van een opdracht.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Service Level Agreement (SLA)

Overeenkomst met afspraken tussen aanbieder en afnemer van een software dienst of product.
los€69,-excl. BTW
Aan de slag

Share Purchase Agreement (SPA) (ENG)

Agreement between Vendor and Purchaser to stipulate the conditions of purchase and sale of shares of a Corporation.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Shareholders’ agreement (ENG)

Use this agreemen to formalise the obligations between shareholders after incorporation of the BV.
los€69,-excl. BTW
Aan de slag

Shareholders’ resolution outside a formal meeting

los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Sommatiebrief

In deze brieft sommeer je je klant om de openstaande factuur te voldoen.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Stageovereenkomst

Arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten voor een stagiair. Een belangrijk verschil met een normale arbeidsovereenkomst is dat de stageovereeenkomst bedoeld is voor de stagiair om te leren, en niet zozeer voor de werkgever om de stagiair betaald werk te laten verrichten.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Termsheet converteerbare leningsovereenkomst

Bij het beginnen van onderhandelingen met een investeerder over een converteerbare geldleenovereenkomst, is het verstandig om de doelstelling van partijen vast te leggen in een document. Daar dient dit termsheet voor.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Toestemmingsvereiste (artikel 1:88 verklaring)

Op basis van artikel 1:88 BW is voor het aangaan van bepaalde overeenkomsten door de ene echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot nodig. In artikel 1:88 BW is geregeld voor welke rechtshandelingen dit toestemmingsvereiste geldt. Als de echtgenoot deze verklaring niet geeft, kan hij/zij de overeenkomst vernietigen. Als u wederpartij bent bij zo'n overeenkomst zult u deze verklaring dus willen hebben van de echtgenoot van uw contractant.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

UBO declaration

Template description, ultimate beneficial owner.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Vaststellingsovereenkomst ontbinding arbeidsovereenkomst

Je kunt een arbeidsovereenkomst voortijdig beëindigen als beide partijen het met elkaar eens zijn. De afspraken waaronder dat gebeurt leg je vast in deze overeenkomst. Hiermee voorkom je een eventuele vordering van de werknemer naderhand.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Vaststellingsovereenkomst ontbinding vennootschapsovereenkomst

Je kunt een vennootschapsovereenkomst voortijdig beëindigen als beide partijen het met elkaar eens zijn. De afspraken waaronder dat gebeurt leg je vast in deze overeenkomst.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Verhuurdersverklaring woning

Met deze "verhuurdersverklaring" kunt u (als verhuurder) een verklaring afgeven over het huurgedrag van uw huurder.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Verklaring artiestenregeling

Als artiest verklaar je hiermee eenzijdig dat je de Artiestenregeling niet wil toepassen, en dat de gage bruto kan worden uitbetaald. Een enkele verklaring is sinds 1 mei 2016 niet voldoende meer. Maar als de opdrachtgever daarmee instemt en tot betaling overgaat is een rechtsgeldige overeenkomst ontstaan.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Verklaring recht van gebruik

Opzeggingsbrief huurovereenkomst winkelruimte door verhuurder.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Verzoek fiscale eenheid BTW

Aanvraag van een fiscale eenheid voor de BTW.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Verzoek vermindering DGA-salaris

Met deze brief kunt een verzoek voor verlaging van het DGA-salaris indienen.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Voorbeeld factuur

Template voor je facturatie.
los€5,-excl. BTW
Aan de slag

Wederzijdse intentieverklaring

Wanneer u in onderhandelingen treedt, maar u zichzelf nog niet wil binden.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Zienswijzegeschrift horeca

Niet iedere vervelende brief van de gemeente is een besluit waar tegen je in bezwaar kunt. Soms geeft de gemeente aan dat ze iets heeft geconstateerd, en dat ze pas gaat handhaven als het een tweede keer wordt geconstateerd. De handhaving kan bestaan uit een boete, een dwangsom, een waarschuwing, of een vergunningintrekking. Als je dan wacht tot het besluit is genomen is het vaak te laat, dus is het goed om alvast je mening te geven over de constateringen in de brief. Richt het aan de instantie die de brief verzond.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag
ZÓ GA JE AAN DE SLAG

Eenvoudig en online in 4 stappen zelf contract opstellen.

Stap 1
Account aanmaken om naar je dashboard te gaan
Stap 2
Kies een contract of een pakket
Stap 3
Afrekenen
Stap 4
Invullen, ondertekenen, downloaden en opslaan

WIL JE NIETS MISSEN?

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date zodat jij het beste uit je organisatie kunt halen.